Tjänster – Kalkylering, Byggprojektledning, Kontrollansvarig, Entreprenadbesiktningar Arkitekt, Energiberäkningar och Konstruktionsritningar
Tjänster – Kalkylering, Byggprojektledning, Kontrollansvarig, Entreprenadbesiktningar Arkitekt, Energiberäkningar och Konstruktionsritningar

En hjälpande hand på vägen

Vi på Kalkylhjälp har omfattande erfarenhet av kalkylering, projektledning och olika former av beräkningar inom byggbranschen. Vi skapar pricksäkra underlag, som hjälper dig i ditt projekt såsom byggherre, entreprenör, byggkonsult eller privatperson i ditt projekt.

Kontakta Claes Klintenberg om du vill ha mer information!

Telefon: 0513-700 205
E-post: claes@kalkylhjalp.se.

Kontakta mig gärna!

Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret, ringer vi upp dig eller mejlar, enligt det sätt du föredrar.

Kalkylering inom Bygg, El, VS och Luft

Vi har omfattande erfarenhet av kalkylering inom byggbranschen. Vi skapar pricksäkra kalkyler som hjälper byggherrar, entreprenörer, byggkonsulter och privatpersoner med deras projekt.

Vi erbjuder kalkyltjänster såsom:

 • Budgetkalkyler/kostnadsuppskattningar/kostnadsbedömningar i tidiga skeden som underlag för styrelsebeslut och investeringsbeslut. Kalkyl gjord på idéhandlingar och skisser.
 • Anbudskalkyler åt byggentreprenörer.
 • Produktionskalkyler åt byggföretag.
 • Kostnadsstyrning under projekteringens gång.
 • Kontroll och avstämningskalkyler i upphandlingsskedet.
 • Mängdning, dvs mätning av ytor, längder m m som sedan kan läsas in i kalkylprogram.
 • Installationskalkyler inom El, VS och Luft.

Leverans kan ske:

 • Direkt till Sektionsdataprogram.
 • SBxml till andra kalkylsystem på marknaden.
 • Excel.
 • Pdf eller på papper.
Vad vi behöver för underlag?

Ju mer underlag vi får i form av ritningar och beskrivningar, desto exaktare kan vi mängda och kalkylera. Många gånger kan det räcka med skalenliga plan- och fasadritningar samt viss beskrivning av materialval. Gärna ritningar i pdf-format eftersom vi mängdar med Bluebeam i datorn.

Är projektet i ett tidigt skede kan vi själva fylla ut med val, där det behövs, för att kunna få en rimlig totalkostnad utan omfattande projektering.

Vad kostar kalkylen?

Vi räknar oftast med löpande debitering om 850:-/tim + moms.  Vi tittar alltid igenom underlaget och ger en offert på bedömd tidsåtgång samt leveranstid.

Efter första dagens arbete stämmer vi av och gör eventuella justeringar i uppdragsbekräftelsen. Du har då rätt att kliva av utan att vi debiterar för vår tid.

Byggprojektledning

Ett byggprojekt är en organisation, varför vi behöver någon som tar på sig rollen att leda byggprojektet för att få saker att hända. Professionell byggledning underlättar för alla parter, det vill säga för såväl beställare som entreprenörer. Det är vanligt att projektledning ingår i en entreprenörs tjänster, men det finns många anledningar till att det är bättre för er som beställare att ha en byggprojektledare såsom ert ombud snarare än er motpart. Detta gör att projektet blir mer kostnadseffektivt.

Vi är projektledare och hjälper er från idé till färdig byggnad.

Med effektiva metoder och program för byggprojektledning samt engagerade och kunniga byggprojektledare förverkligar vi din idé.

Vi använder oss av program som Bluebeam för effektivare granskning av projektet, men även Wikells Sektionsdata för kalkyler från tidig budget till produktionskalkyl.

Byggsamordnaren är det tredje verktyg vi använder för ekonomiuppföljning.

Kontrollansvarig – KA

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

Vid bygglovsärenden för om-, till- och/eller nybyggnation krävs normalt att du anlitar en kontrollansvarig som ser till att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll av din byggnation uppfylls. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad.

Som kontrollansvarig medverkar vi till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Vi hjälper dig bland annat med att ta fram förslag till kontrollplan och ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Vi ska medverka vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Vid alla arbetsplatsbesök ska dessa dokumenteras, iakttagelser noteras som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked samt ett utlåtande skrivas som ska utgöra underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Det finns två behörighetsnivåer för en kontrollansvarig:

 • Normal behörighet (för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus samt ändring i alla slags byggnader).
 • Kvalificerad behörighet (för nybyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar samt industribyggnader m m).

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Claes Klintenberg är certifierad kontrollansvarig enligt PBL (KA), nivå K av RISE med Certifikatnr SC0202-18 och medlem i SBR:s expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL.

Entreprenadbesiktningar

Exempel på besiktningar är förbesiktningar, slutbesiktningar, efterbesiktningar, garantibesiktningar, §59-besiktningar (två-årsbesiktning för konsumententreprenader) samt särskilda besiktningar.

Besiktningarna utförs i enlighet med standardavtalen AB 04, ABT 06, ABS 18, Hantverkarformulär 14 samt konsumententreprenader åt privatpersoner.

Vi upphandlar och samordnar biträdande besiktningsmän inom respektive specialområden, som t.ex. VVS, El, Styr & Övervakning. Vid en tidig upphandling av besiktningsgruppen i projektet, ökar möjligheten för ett bra slutresultat.

Övriga besiktningar som vi även erbjuder är bl.a.

 • Avsyningsbesiktningar
 • Syn före inflyttningar
 • Kontrollbesiktningar
 • Fastighetsbesiktningar

Claes Klintenberg är medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp.

Arkitekt/husdesigner

Kontakta oss om du vill ha hjälp att designa ditt drömboende!

Vi tar fram kompletta A-handlingar i form av Förslagsritningar och Bygglovsritningar. Dessa innehåller vanligtvis:

 • Planritningar
 • Sektioner
 • Fasader
 • Situationsplan

Vi arbetar i nära kommunikation med vår konstruktör, Christian Barber, som kan dimensionera stommen och skapa kompletta bygghandlingar för er byggare.

Vi brinner för att hjälpa dig som kund att förverkliga dina drömmar genom att skapa planlösningar och fasader för ett trivsamt boende, och gillar att se utmaningen i att varje projekt har sina unika förutsättningar. Det gäller alltifrån tomtförutsättningar till budget, familjesituation och design-önskemål, såväl invändigt som utvändigt. Genom att vara lyhörd för kundens önskemål och utifrån detta komma med förslag, är det viktigt för mig att skapa en bra helhet!

Vi har en byggnadsingenjörsutbildning med inriktning mot arkitektur i grunden och åtta års erfarenhet av villaprojektering och projektledning.  Vi ritar även om-/tillbyggnader samt hallbyggnader och industrilokaler.

Energiberäkningar

Vi utför energiberäkningar för nybyggnad av villor och flerbostadshus (enligt krav i BBR) med energiberäkningsprogram från TMF/RISE samt U-värdesberäkningar för konstruktioner.

OBS! Vi utför ej energideklarationer vid t ex försäljning.

Konstruktionsritningar

Vi tar fram konstruktionsritningar och tekniska sektioner för olika byggprojekt, tillverkningsritningar för exempelvis stål/betong/trä med mera samt handlingar för det tekniska samrådet vid bygglov.

Likaså utför vi hållfasthetsberäkningar och förslag på konstruktionslösningar vid ny- och ombyggnad samt grundplaner och dimensionering av kantbalkar och plintar.

Exempel på konstruktionsritningar:

 • Grundplaner
 • Stomplaner
 • Bjälklagsplaner
 • Takplaner
 • K-sektioner
 • Detaljritningar
 • Väggelevationer